Bestyrelsen på Billedskolen og Teaterbutikken

I 2019 blev Billedskolen i Tvillingehallen sammenlagt med Teaterskolen Teaterbutikken, hvorved de to institutioners bestyrelser blev til én fælles bestyrelse.

Bestyrelsen følger Billedskolen og Teaterbutikkens arbejde og drøfter skolernes udviklingsmuligheder og økonomi. Medlemmerne virker som ambassadører og formidlere af Billedskolens og Teaterbutikkens arbejde og kommer med input og ideer i forhold til fremadrettede strategier.

Bestyrelsen har blandt andet kæmpet for bevarelsen af de grønne områder omkring Billedskolen og Teaterbutikken og for den fripladsordning for fritidseleverne, der nu er en realitet.

Bestyrelsen for Billedskolen i Tvillingehallen og teaterskolen Teaterbutikken

Vis alle

BR medlem og bestyrelsens forperson

Gorm Gunnarsen (Ø)
Gorm_Gunnarsen@br.kk.dk 

BR medlem

Lea Friedberg (A)
lea_friedberg@br.kk.dk 

BR suppleanter

Sofie Seidenfaden (A)
sofie_seidenfaden@br.kk.dk

Knud Holt Nielsen (Ø)
knud_holt_nielsen@br.kk.dk 

Repræsentant for KLF - Københavns lærerforening

Jessica Uebelin
jeue@dlf.org 

Repræsentant for skoletjenesten

Dorte Villadsen
e94s@kk.dk

 

Elevrepræsentanter for Billedskolen

Emilia Hejlsted Kristensen

Althea Emilie Kalivitis

kontakt billedskolen@kk.dk
att. elevrepræsentanterne

Elevrepræsentanter for Teaterbutikken

Kamma Borup

Halfdan Romero Oppenlænder

kontakt Teaterbutikken@kk.dk 
att. elevrepræsentanterne

Forældrerepræsentanter for Billedskolen

Camilla Sebelius
camillasebelius@gmail.com 

Ulrik Basse
azazello@azazello.dk 

Forældrerepræsentant for Teaterbutikken

Maria Rich
mariakwrich@gmail.com 

Medarbejderrepræsentant for Billedskolen

Annemarie Fiig, underviser
Fiigdesign@mail.dk 

Medarbejderrepræsentant for Teaterbutikken

Henrik Paludan, koordinator, underviser
dw8s@kk.dk 

Emilie Bendix, koordinator, underviser
d30c@kk.dk 

Vedtægt for bestyrelsen ved Billedskolen i Tvillingehallen i Københavns kommune

Efter beslutning i Borgerrepræsentationen den 17. januar 1994 er der nedsat en bestyrelse Ved Københavns Kommunes Billedskole.
Efter beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget er Teaterbutikken blevet sammenlagt med Billedskolen pr. 1. januar 2019.
§ 1
Formål
Billedskolens formål er at give eleverne lejlighed til at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker inden for tegning, maleri og rum. Eleverne får også mulighed for at eksperimentere og at fordybe sig i deres egen billedproces. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk.
Formålet med undervisningen er at:
• Udvikle elevernes billedsprog gennem en kvalificeret og bevidst undervisning i en dialog mellem elev og underviser.
• Styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejde med fantasi og virkelighed.
• Give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til de mange billeder der findes omkring dem.
• Skabe en ideel ramme og et godt miljø for de børn og unge, der holder af at arbejde med billeder.
Billedskolen skal være et videncenter for faget billedkunst og udvikle billedprojekter og nye metoder til undervisning i faget, gerne i samarbejde med byens museer og folkeskolerne i København. Billedskolen arbejder for synliggørelse af børn og unges billedarbejde, bl.a. via udstillinger i Billedskolens galleri og gennem udgivelse af publikationer.
Teaterbutikkens formål er at udøve teaterpædagogisk arbejde, hvor børn gennem drama og teater samt andre udtryksformer har mulighed for at udfolde og udvikle sig. De interne mål – som redskaber til at indfri formålet – er at:
• Undervise børn og unge i skuespil og teater dagligt
• Tage initiativer i og udenfor lokalområdet på det teater-pædagogiske område
• Markere os i den børnekulturelle debat
• Deltage aktivt, såvel kulturelt som pædagogisk, i det lokale område
• Producere teater af høj kvalitet, med afsæt i børns egne ideer og kreativitet, for at ende med forestillinger skabt og udført af børn
§ 2
Bestyrelsens sammensætning
Billedskolens bestyrelse består af følgende medlemmer:
1) 2 medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens
medlemmer
2) 1 medlem udpeget af Skoletjenesten i København
3) 2 medlemmer valgt af og blandt forældre til elever på Billedskolen
4) 1 medlem valgt af og blandt forældre til elever i Teaterbutikken
5) 1 medlem udpeget af Københavns Lærerforenings bestyrelse
6) 1 medlem udpeget af og blandt Billedskolens medarbejdere
7) 1 medlem udpeget af og blandt Teaterbutikkens medarbejdere
8) 2 medlemmer valgt af og blandt eleverne fra Billedskolen
9) 1 medlem valgt af og blandt eleverne fra Teaterbutikken
Stk. 2. For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges mindst en stedfortræder.
Stk. 3. Billedskolens leder deltager i bestyrelsens møder som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade, at andre deltager i møderne uden stemmeret, når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.
§ 2
Valgmåde
Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, snarest muligt efter hvert kommunevalg.
Stk. 2. Billedskolen indstiller og Skoletjenesten i København udpeger ved undervisningsårets begyndelse hvert andet år en repræsentant jf. § 1, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Valg af forældre, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, foretages hvert år efter undervisningsårets begyndelse og inden udgangen af december måned blandt samtlige forældre til børn i henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken. Billedskolens leder forestår valget af forældrerepræsentanter.
Medarbejdere fra Billedskolen og Teaterbutikken har valgret, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.
Stk. 4. Københavns Lærerforenings bestyrelse udpeger et medlem til Billedskolens bestyrelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, hvert fjerde år umiddelbart efter, at der har været afholdt nyvalg til Københavns Lærerforenings bestyrelse.
Stk. 5. Medarbejderrepræsentanterne, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, vælges af og blandt samtlige medarbejdere ved henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken hvert år ved undervisningsårets begyndelse.
Stk. 6. Elevrepræsentanterne, jf. § 1, stk. 1 nr. 6, vælges af og blandt samtlige elever på henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken hvert år efter undervisningsårets begyndelse og inden udgangen af december måned. Billedskolens leder sørger for, at valget finder sted.
Stk. 7. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.
Stk. 8. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i henholdsvis Billedskolen og Teaterbutikken, hvorefter den respektive stedfortræder indtræder.
På samme vis udtræder en elevrepræsentant af bestyrelsen, når eleven ikke længere er elev på Billedskolen henholdsvis Teaterbutikken, hvorefter den respektive stedfortræder indtræder i bestyrelsen.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse. Den respektive stedfortræder indtræder herefter.
Stk. 9. Bestyrelsen har ret til at indsupplere undervejs i valgperioden. Bestyrelsen eller Billedskolens leder kan indstille til indsupplering.
§ 3
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Billedskolens og Teaterbutikkens virksomhed. Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen og Børne-og Ungdomsforvaltningen fastsætter.
Stk. 2. Bestyrelsen godkender Billedskolens og Teaterbutikkens budget på grundlag af et af lederen udarbejdet forslag.
Stk. 3. Bestyrelsen afgiver udtalelse til direktøren for Børne- og Ungdomsforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af Billedskolens leder. Bestyrelsen har ret til at udtale sig om ansættelse og afskedigelse af Billedskolens og Teaterbutikkens lærere.
Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Billedskolen og Teaterbutikken samt mellem hjemmene, Billedskolen og Teaterbutikken
Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og Ungdomsudvalget/forvaltningen om alle spørgsmål, der vedrører Billedskolen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Børne- og Ungdomsudvalget/forvaltningen forelægger den.
§ 4
Bestyrelsens møder
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de af Borgerrepræsentationen udpegede medlemmer.
Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke overvære behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner, og har ikke stemmeret i disse sager, bortset fra valget af formand.
Stk. 3. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året, og indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. På vegne af formanden indkalder lederen til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsordenspunkter.
Stk. 4. 5 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 7 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 5
Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2019 og erstatter samtidig de tidligere vedtægter fra 2004.